• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLMAXONE

KULLANILDIĞI BİTKİLER ve KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR:

Bitki adı

Yabancıot adı

Kullanma dozu

ve dönemi

Son ilaçlama ile hasat arası süre
TURUNÇGİL Dar ve geniş yapraklı yabancıotlara 400 ml/da

Yabancıotlar 3-6 yapraklı iken

14 gün

 

 

FINDIK BAHÇELERİNDE Dar ve geniş yapraklı yabancıotlara

 

500 ml/da

Yabancıotlar 3-6 yapraklı iken

14 gün
BAĞ Dar ve geniş yapraklı yabancıotlara 500 ml/da

Yabancıotlar 3-6 yapraklı iken

14 gün

 

 

PAMUK TARLALARINDA Yabani fiğ(Vicia spp.)

Yavşan otu(Veronica spp.)

Yabani yulaf(Avena spp.)

 

300 ml/da

Ekim öncesi yabancıotlar  3-6 yapraklı diken

14 gün
YONCA Küsküt (Cuscuta spp.)

 

 300 ml/da

Yonca biçildikten sonra

14 gün
BOŞ ALANLAR Püsküllü çayır(Bromus tectorum)

Çatal otu (Digitaria sanguinalis)

Duvar arpası(Hordeum murinum)

Tavşan bıyığı (Poa annua)

Yapışkan otu(Stereia verticillate)

Kan damlası (Adonis spp.)

Horoz ibiği (Amaranthus spp.)

Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris)

Güneş dikeni (Centaurea solstitialis)

Yabani havuç (Daucus carota)

Dön baba (Erodium cicutorium)

Yoğurt  otu(Galium spp.)

Düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)

Yabani hardal(Sinapis arvensis)

İmam kavuğu(Senecio vulgaris)

Demir dikeni (Tribulus terrestris)

Yemlik( Tragopon latifolius)

Pıtrak(Turgenia latifolia)

Arpamsı brom(Bromus hordeceus)

Ayrık(Apropyron repens)

Tilki kuyruğu(Alopecurus mysurorides)

 

500 ml/da

(Yabancıotlar  3-5 yapraklı iken)

 

 

 

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI: İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur.İlaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılarak depoya konur.Depo karıştırıcısı çalıştırılır ve depo suile doldurulur.Bitkinin her tarafının ilaçlanmasına dikkat edilir.
Kulllanma Şekli
KULLANMA ŞEKLİ: İzolmaxone, sırt tulumbaları ve traktöre monte edilebilen pülverizatörlerle tatbik edilmelidir.İzolmaxone, atomizörler ile kullanılmamalıdır.Bitkilerin kahverengi kabuk dokusu teşekkül etmiş kısımlarına etkili değildir.Ağaç ve çalı şeklinde gelişen mahsüllerde ilacın rüzgar etkisi ile istenmeyen yerlere taşınarak zarar vermesini önlemek için atmosfer basınçla çalışabilen ve ilacı daha iri zerreler halinde püskürten polijet memeler kullanılmalıdır.Tee-jet memelerde kullanılabilir.İlaç tatbikatına yabancıotlar 3-6 yapraklı olduğu zaman başlanmalı ve gerektikçe tekrar edilmelidir.İlaçlamalarda iyi bir kaplama yapılmasına ve yabancıotların ıslatılmasına özen gösterilmelidir.İzolmaxone,en çok 40 kısım suya 1 kısım ilaç düşecek konsantrasyonda kullanılmalı, daha yüksek konsantrasyonda kullanılmamalıdır.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU : İzolmaxone; Alachlor, Atrazine, Dicamba, Diquat, İmazethapyr, Linuron, Simazine, Metolachlor, Pendimethaline, Fluazifop-p-Butyl, Glufosinate, Bromacil, Metrribuzin terkipli herbisitler ile karışabilir.İlaçlama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket